• بسم الله الرحمن الرحیم

هر دم از عمر می رود نفسی …

یاد گذشته ای نه چندان دور به خیر . . . یاد شب های آخر هفته ی شهدا به خیر . . . یاد نمایشگاه شهدا به خیر . . . یاد . . . چی بگم که لحظه لحظه ی هفته ی شهدا خاطره اس. تنها هفته های عمرم که شب ها رو مثل روز می گذروندیم. بیدار بیدار . . . و همدم اون لحظه هامون هم فقط دست نوشته ها و وسایل و خاطره ی شهدا بود. خاطره هایی که هیچ کدوممون سنمون نمی رسید که توشون حضور داشته باشیم، اما همه مون آرزوی بودن تو اون…

ادامه مطلب …