توضیحات آزمون:

  • آزمون سواد رسانه ای از ۶ فصل اول کتاب خواهد بود.
  • توصیه می شود متن کتاب را با دقت بخوانید و آمادگی انجام فعالیت های ذکر شده در کتاب را داشته باشید.
  • نیازی به حفظ تعاریف  مطابق جملات کتاب نیست. اما باید بتوانید تعاریف را به زبان خودمانی بیان کنید.
  • تحلیل پیام ها از نظر مفهوم پیام همبرگری و پاسخ به پنج سوال اساسی سواد رسانه ای در مورد پیام، بیش از ۵۰% نمره آزمون را خواهد داشت.
  • پس از مطالعه کتاب، می توانید فیلم های زیر را نگاه کنید و سعی کنید فیلم ها را با مفاهیم سواد رسانه ای تحلیل کنید. دیدن فیلم ها جای مطالعه کتاب را نمی گیرد.


درس اول

رسانه چیست؟

یک روز شیشه ای

آینده تلفن های همراه


درس دوم

پیش به سوی عصر رسانه

در بشقاب تو

شغل دروغین

پپسی علیه کوکا


درس سوم

سواد رسانه ای در یک دقیقه

فردوسی پور در خندوانه

جناب خان در ۹۰


درس چهارم

بازنمایی صحنه جنگ

BBC و بازنمایی عاشورا

BBC و راه پیمایی اربعین

رویای روزانه


درس پنجم

فیلم های ضد ایرانی ۱

فیلم های ضد ایرانی ۲

معرفی ایران

زود قضاوت نکن


درس ششم

ابر قهرمان ها

بازگشت قهرمان