شهر که سقوط کرد، بر دیوارهای مظلوم شهر نوشتند: « جئنا لنبقی »


جئنا لنبقی یعنی آمده‌ایم که بمانیم؛ و اگر نبود بیت‌المقدس، شاید هنوز هم مانده
بودند. صدام حسین این جمله را عاقلانه گفته‌بود. بی‌آنکه جنگ خدایی ما را درک
کرده‌باشد؛ چندی گذشت و خدا خرمشهر را آزاد کرد تا دشمنان آرزوی تصرف
خوزستان و ایران را با خود به گور برند.

آن روز
سوم خرداد ۱۳۶۱
بود.


خرمشهر، شهر خون