شهر كه سقوط كرد، بر ديوارهاي مظلوم شهر نوشتند: « جئنا لنبقي »


جئنا لنبقي يعني آمده‌ايم كه بمانيم؛ و اگر نبود بيت‌المقدس، شايد هنوز هم مانده
بودند. صدام حسين اين جمله را عاقلانه گفته‌بود. بي‌آنكه جنگ خدايي ما را درك
كرده‌باشد؛ چندي گذشت و خدا خرمشهر را آزاد كرد تا دشمنان آرزوي تصرف
خوزستان و ايران را با خود به گور برند.

آن روز
سوم خرداد 1361
بود.


خرمشهر، شهر خون