در خواب خوش

مستندهای زیادی دیده ام از تجاوز فلسطینیان وحشی به اسراییلیان مظلوم! اما کمتر مستندی دیده ام از حمله ی اسراییلیان غاصب تا بن دندان مسلح به مسلمانان بی دفاع فلسطینی. انگار کمتر کسی جرأت کرده است جانش را کف دست