یک تیر ، بی نشان

ساختمان‌های پر حرف و خودنما، روی زمین‌هایی ساکت ساخته می‌شوند و گذر زمان، گرد مرگ بر در و دیوار همه‌شان می‌پاشد.   بعضی ساختمان‌ها آدم‌هایی را پناه می‌دهند که قلبشان می‌تپد برای جلوه‌گری بنا. بعضی ساختمان‌ها هم محیطی می‌شوند برای