امروز سبک شدم . . . مثل پر کاه . . . حالا با خیال راحت! به روزمرگی بازمی‌گردم .
. . شاید عمری بود و باز هم گروه شهدا بود و . . .

. . . تقدیر