امروز سبك شدم . . . مثل پر كاه . . . حالا با خيال راحت! به روزمرگي بازمي‌گردم .
. . شايد عمري بود و باز هم گروه شهدا بود و . . .

. . . تقدیر