• بسم الله الرحمن الرحیم

کیوان به خط !

دو هفته پیش یک روز دوشنبه ای بود که اول صبح وقتی نشستم پای میز صبحانه اولین چیزی که نظرم را جلب کرد چرت زدن پسرم کیوان بود. یاد بعضی از اهل دود افتادم که دقیقه ای یکبار خم می شوند و راست و چشمانشان بی هدف در کاسه می چرخد. هر روز موقع برگشتن از سرکار ، سرکوچه ، توفیق زیارت بعضی از این اصحاب دود نصیبم می شود. گفتم : خسته ای بابا ، خوب نخوابیدی. گفت : بستگی دارد به اینکه شما به چند ساعت خواب بگویید خوب ! گفتم : مثل دیپلماتها جواب می دهی. دیشب…

ادامه مطلب …