دستفروش

دستفروش سال نو

بوک‌مارک.

دستفروش سال نو

دستفروش ها هم مثل کارمندان صداوسیما کنار خانواده نیستند، اما خبری از گزارش های تأسف بار نیست!