• بسم الله الرحمن الرحیم

معجزه ی پست

این هفته، توفیق حاصل شد که سری به ساختمان اصلی منطقه 19 پستی بزنیم و کارمان گیر کارکنان این مرکز بیفتد و نکات مبهم بسیاری که درباره پست نمی دانستم، مثل روز برایم روشن شود. ماجرا از این قرار بود که یک ماه قبل، نامه ای با پست پیشتاز برای ما ارسال شده بود که هر چه منتظر ماندیم و در خانه کشیک کشیدیم، نرسید. بالاخره همان روزی که بعد از یک ماه، منزل را ترک کردیم، همان جناب پستچی که سال هاست بعضی نامه ها را می رساند و هر نوبت، زحمت توزیع کل قبض های کوچه را به…

ادامه مطلب …