« میان بُر میان تهی

khoda

بوک‌مارک.

خدا اون بالاس