روزگار ماتم شد

سال‌ها هست هر سال محرم دو کار را حتماً انجام می‌دهم که هیچ وقت هم برایم تکراری نمی‌شود و هر سال هم روحم را شاد می‌کند. اولی خواندن « دوازده بند محتشم » ، در خلوت خودم و به دور از روزمرگی هایم. دومی هم خواندن « با کاروان نیزه » در خلوت خودم و به دور از روزمرگی هایم. شما را نیز توصیه می کنم به این اعمال متبرکه...

بیشتر . . .