• بسم الله الرحمن الرحیم

چهارم

اغلب اوقات، معلم بايد امروزش را فداي فرداي ديگران كند. ديگراني كه دوست‌شان دارد، حتي اگر به زبان نياورد. ديگراني كه معلم را در امروز خود هم نمي‌بينند و تا فردا حتماً فراموشش خواهند كرد.

ادامه مطلب …