• بسم الله الرحمن الرحیم

کاش روزی عدالت هم رسوا می شد …

عدالت يعني اين‌که وقتي آتشي درست مي‌شود، تر و خشک با هم بسوزند. اين را وقتي فهميدم که ديدم شورا هم در تصميماتش از اين اصل اصيل استفاده مي‌کند. اگر هم خوب فکر کني به درستيش پي مي‌بري. اصلا مگر ما در اين عمر کوتاه‌مان چقدر وقت داريم که سعي کنيم وقتي آتش راه‌مي‌اندازيم، تحقيق کنيم و ببينيم تر کدام است و خشک کدام. چون وقت نداريم و احتمالا حسش هم نيست! بگذار همه بسوزند….

ادامه مطلب …

جدی نگیر …

خيلي سخته زبون کسي رو که دوستش‌داري ندوني. عاشقي ولي نمي‌توني با معشوق حرف‌بزني. حرفشو مي‌فهمي اما نمي‌توني منظورتو بهش بگي. خيلي زجرآوره. خيلي … دلم براي بزرگترا مي‌سوزه. فقط براي همين. جوونا به اين چيزا فکر نمي‌کنن. هميشه فکر‌مي‌کنيم ما را درک نمي‌کنند. هميشه حرف‌هايمان برايشان نامفهوم است. هميشه حرفهايشان را نمي‌فهميم. هميشه بدون دليل محدود مي‌شويم. اما در واقع هميشه درکشان نمي‌کنيم …

ادامه مطلب …